Khem Pun
Ghara Cluster

Shikha Secondary School, Sikha  

Bhakta Bahadur Baruwal
Ghara Cluster

Mukti Marga Secondary School

Kumari Paija
Ghara Cluster

Paudwar Secondary School, Paudwar  

Sirjana Paija
Rima Cluster

Adarsha Secondary School,

Krishna Pun
Rima Cluster

Himanchal Secondary School, Nangi 

Mohan Mijar
Tatopani Cluster

Gyan Prakash Secondary School, Dana

Sukadevi Garbuja
Tatopani Cluster

Prabha Secondary School, Narchyang  

Deepa Garbuja
Tatopani Cluster

Kailash Secondary School, Doba

Balaram Khanal
Pakhapani Cluster

Ritung Secondary School, Dulekharka 

Po Maya Pun
Pakhapani Cluster

Amar Secondary School, Chimkhola

Krishna Kumari Thajali
Pakhapani Cluster

Mahendra Secondary School, Jhin 

Roshan Pun
Pakhapani Cluster

Jana Adarsha Basic School, Kotgau