Khem Pun

Shikha Secondary School, Sikha
Ghara Cluster

Bhakta Bahadur Baruwal

Mukti Marga Secondary School
Ghara Cluster

Kumari Paija

Paudwar Secondary School, Paudwar
Ghara Cluster

Sirjana Paija

Adarsha Secondary School, Rima
Rima Cluster

Krishna Pun

Himanchal Secondary School, Nangi
Rima Cluster

Mohan Mijar

Gyan Prakash Secondary School, Dana
Tatopani Cluster

Sukadevi Garbuja

Prabha Secondary School, Narchyang
Tatopani Cluster

Deepa Garbuja

Kailash Secondary School, Doba
Tatopani Cluster

Balaram Khanal

Ritung Secondary School, Dulekharka
Pakhapani Cluster

Po Maya Pun

Amar Secondary School, Chimkhola
Pakhapani Cluster

Krishna Kumari Thajali

Mahendra Secondary School, Jhin
Pakhapani Cluster

Roshan Pun

Jana Adarsha Basic School, Kotgau
Pakhapani Cluster